Aanmeldingen 2019

Onderstaand vindt u de aanmeldingen voor de Zilveren Rank 2019.
De periode van aanmelden loopt tot 1 juli 2019, zie hiervoor het aanmeldformulier.
Op 4 oktober 2019 wordt bekendgemaakt wie met de Zilveren Rank naar huis gaat.

Aanmelder:       Danny Ruissenaars
Organisatie:      Jeugdvakantiewerk Eersel
Project:             40 jarige bestaan
Elke jaar verzorgd Jeugdvakantiewerk Eersel een leuke en actieve week voor alle basisschoolkinderen van Eersel en omstreken. Dit jaar bestaat Jeugdvakantiewerk Eersel 40 jaar en wil dit graag vieren met de kinderen. Van origine is Jeugdvakantiewerk Eersel opgericht om gezinnen met kinderen die niet veel te besteden hebben toch een week “vakantie” aan te bieden. Het doel van de week is om zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen met zo min mogelijk geld. Zo blijven de kosten van de week voor ieder gezin betaalbaar.
Website:  www.jvweersel.nl

 

Aanmelder:        Jan Verzijlenberg
Organisatie:       Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen
Project:              Vanaf 1 januari 2018 werkt de Stichting Leergeld voor Veldhoven en de Kempen samen, als onafhankelijke organisatie, met de ISD voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel en De Mierden. Wij ondersteunen jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen in natura om met hun leeftijdgenoten uit gezinnen die het kunnen betalen ook deel te nemen aan sport en spel maar ook culturele evenementen om tot ontwikkeling te komen van hun talenten.
Leergeld komt namelijk altijd zelf bij het gezin kijken op welke manier zij het beste kan helpen. Hierdoor is voor een gezin de drempel om hulp te vragen veel lager dan wanneer men met alle documentatie naar de gemeente moet. Daarbij is de insteek van Leergeld altijd positief, wij kijken hoe wij kunnen helpen, binnen door ons opgestelde kaders, en zijn niet op zoek naar de reden om de aanvraag af te wijzen.
De verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid van de gemeenten blijft nadrukkelijk bij de wethouders en de betreffende gemeenten liggen. Daarom spreken wij nadrukkelijk van een samenwerking waarbij Leergeld is gevraagd om een helpende rol te vervullen in het uitvoeren van een gedeelte van dat armoedebeleid.
De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat het leren op school en het leren via deelnemen aan sociale activiteiten – goed besteed – geld kost; anderzijds omdat de samenleving duur leergeld zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.
Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulp potjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.
De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.
Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen.
Ook voor cultuur ontvangen we aanvragen. En dan denken we aan muziekles of balletles. Maar ook aan creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen en pottenbakken. Scouting hoort daar ook bij.
Vergoedingen kunnen dus variëren van een fiets of computer tot sport- cultuurkosten en schoolkosten.
Het motto van Leergeld is dat alle kinderen mee kunnen doen, ook de minder validen die dit jaar onze speciale aandacht krijgen. De aanvragen blijven binnenkomen in een stijgende tendens om hulp voor uiteenlopende zaken die de jeugd nodig heeft. Wij kunnen het bedoelde bedrag goed gebruiken om weer meer kinderen te ondersteunen. Geen enkele vrijwilliger binnen onze organisatie ontvangt een vergoeding voor de gewerkte uren dus het bedrag genoemd komt volledig ten goede aan de kinderen en niet aan de ouders/verzorgers.
Website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

 

Aanmelder:        Joop Hendrickx
Organisatie:       Stichting Passionele Projecten de Kempen
Project:              Stg. Passionele Projecten de Kempen en Het Kempisch Kamerkoor voeren jaarlijks de Johannes Passion van J.S. Bach uit in de kerk van Eersel. Om jongeren hierbij te betrekken maken leerlingen van het Pius X-College in Bladel en het Rythovius College in Eersel kunstwerken met als thema Passie. Deze kunstwerken worden in de weken voorafgaande aan Pasen tentoongesteld in de kerk. Ook krijgen de leerlingen van 5 VWO van beide scholen lessen over het passieverhaal en bezoeken ze het concert.
Voor de leerlingen van de basisscholen (groepen 4 tm 8) wordt een verkorte vorm van de Johannes Passion uitgevoerd, met koor, orkest, solisten, dansers en een verteller.
Er worden door een docent Levensbeschouwing enkele lessen gegeven over het lijdensverhaal en een muziekdocent vertelt iets over de Johannes Passion van Bach.
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden in Eersel, Bergeijk en Veldhoven. Dit jaar betreft het de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Bladel. In een voorstelling van een klein uurtje wordt het lijdensverhaal van Christus verteld en bezongen.
Afgelopen jaren hebben zo meer dan duizend basisschool kinderen deze uitvoering bijgewoond waarbij ze een uur lang met een open mond hebben gekeken en geluisterd. Een unieke ervaring.
Aan het einde van deze uitvoering geeft de verteller aan alle leerlingen een zaadje (kiem), als symbool voor de boodschap uit het werk: “zorg ervoor dat je het goede voorbeeld geeft (zoals Jezus dat voor ons gedaan heeft) en laat uit die kiem een grote boom groeien.”
De Stichting Passionele Projecten de Kempen vindt het haar taak om naast het uitvoeren van klassieke muziek ook jongeren hierbij te betrekken en ze op die manier kennis te laten maken met zowel het lijdensverhaal van Christus als ook met klassieke muziek. We doen hiermee aan cultuuroverdracht, zowel op religieus als op muzikaal gebied.
Voor de leerlingen zijn dit unieke ervaringen.
We blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren (zowel van basisscholen als voortgezet onderwijs) kennis te laten maken met cultuur en in het bijzonder met vormen van muziek (op dit moment een ondergeschoven kindje in het onderwijs).
Het zit in de planning om in de toekomst naast de klassieke Messiah van Händel ook The Young Messiah (dit is een bewerking door Tom Parker) uit te voeren met jongeren. Parker heeft er min of meer een pop-versie van gemaakt die veel jongeren gemakkelijker aanspreekt.
We hopen hiermee hun belangstelling voor deze vorm van muziek te kunnen aanwakkeren.
Website: www.johannespassionbach.nl

 

Aanmelder:         Ed Buylinckx
Organisatie:       Toneelvereniging Pardoes Netersel
Project:              Toneelvereniging Pardoes is een van de vele verenigingen die het dorpje Netersel rijk is. Enkele leden van Pardoes geven sinds 2 jaar gratis theaterlessen aan kinderen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. De theaterlessen eindigen we altijd met een minivoorstelling van 20 minuten om zo de kunsten te laten zien aan de ouders en andere belangstellende. Aan de theaterlessen nemen zo`n 10 a 15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar deel per jaar. Deze theaterlessen worden vrijwillig en zonder eigen bijdrage van de deelnemers gegeven.
Leden van toneelvereniging Pardoes verzorgen sinds 2012 de regie van de musical van groep 7/8 van basisschool Lambertus in Netersel. Vanuit de theaterlessen en de regie van de musical merken we dat er steeds nieuwe aanwas komt vanuit de jeugd voor onze toneelvereniging.
Vanaf 2016 spelen er minimaal 5 leden tussen de 13 en 25 mee in het toneelstuk, variërend van familietoneel tot klucht.
Vanaf januari 2019 zijn we gestart met het repeteren met een 7-tal jongeren tussen 13 en 18 jaar. Het stuk wordt door een van de jongeren leden zelf geschreven. Dit stuk gaan we spelen op het theaterfestival Kunsteluck. Dat is een initiatief van 6 toneelverenigingen/gezelschappen in de Kempen.
De leden van toneelvereniging Pardoes zijn echte cultuurambassadeurs voor de Kempen. Ze spelen met veel energie en passie eigen stukken voor en door jongeren. Onze toneelvereniging heeft als doelstelling om kinderen en jongeren zichzelf te laten ontplooien. We vinden het belangrijk om door middel van theater de kinderen en jongeren zich meer zelf verzekerd te laten voelen en zichzelf te ontplooien als persoon. We zouden graag onze jeugdleden blijven betrekken bij onze vereniging, maar ook zeer zeker andere kinderen en jongeren in het dorp laten genieten van de magie die theater met zich meebrengt.
Het geldbedrag wat bij de zilveren rank hoort kunnen we gebruiken om nieuwe projecten aan te boren binnen de vereniging waarbij de theaterontwikkeling van de jeugd voorop staat. Zo kunnen we een investering doen in de toekomst van het voortbestaan van onze toneelvereniging in ons kleine mooie dorpje Netersel.
We gaan het geldbedrag gebruiken om te investeren in de professionalisering van onze toneelvereniging. Denk hierbij inhuren van professionals voor het aanbieden van diensten en/of workshops op verschillende vlakken. Regie, film, decor, toneelspel.
Website: www.pardoesnetersel.nl

 

Aanmelder:        Fiona Creemers
Organisatie:       Sanne Gooskens-Cox
Project:              Op 26 januari 2018 heeft de zus van Sanne, na een uitzichtloze strijd gekozen om zelf uit het leven te stappen. Het verdriet en pijn heeft ze proberen om te zetten in creativiteit. Ze is de gebeurtenis gaan omzetten in de vorm van een kleurrijk prentenboek. Een prentenboek waarmee ze, aan haar dochtertje Evi, later kan uitleggen wat er is gebeurd en wat voor liefdevol en kleurrijk persoon haar tante was.
Ze hoopt met het uitbrengen van haar boekje, ook andere kinderen te kunnen helpen tijdens hun verwerkingsproces.
Een stralend hartje – Een praktische steun voor kinderen bij het verwerkingsproces van zelfdoding
Rouwverwerking en specifiek het verwerkingsproces van zelfdoding is een zeer precair onderwerp. Dit boekje draagt op een zeer laagdrempelige en bijna speelse manier bij om het bespreekbaar te maken. Hoe moeilijk ook. Het initiatief is ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte maar Sanne heeft ervoor gekozen om het te delen. Zeer waardevol.
Mijn motivatie voor voordracht is om dit initiatief te waarderen en de aandacht te geven dit het mogelijk op zichzelf moeilijk krijgt. Dit zou Stichting Kiemkracht wel mede mogelijk kunnen maken.
Het geldbedrag zou ten goede kunnen komen aan bijvoorbeeld een project op scholen over rouwverwerking waar het boekje van Sanne onderdeel van uitmaakt. Dit is slechts een suggestie mijner zijde.
Website: https://stralendhartje.autersblog.nl

 

Aanmelder:      Martijn van den Broek
Organisatie:     Jeugdverenigng de Barbiertjes
Project:            opzetten van een speciale kinderafdeling voor kinderen onder de 10 jaar
Jeugdvereniging de Barbiertjes bestaat al 23 jaar. En is al 23 jaar ontzettend actief in Netersel en Bladel
Op dit moment hebben ze ongeveer 75 leden tussen de 10 en 25 jaar die elk jaar een carnavalswagen bouwen en mee doen aan alle optochten in de gemeente, en die allerlei activiteiten organiseren voor de jeugd.
Er is een speciale jeugd afdeling van 10 tot en met 16 jaar. Waar het hele jaar door activiteiten voor georganiseerd worden.
Daarnaast zijn ze ontzettend verbonden met zowel de Bladelse als de Neterselse gemeenschap doordat de leden uit beide dorpen komen en daar ook activiteiten doen.
Een bloeiende vereniging voor jongeren door jongeren.!!!
De Barbiertjes ontwikkelen zich door en blijven zich aanpassen aan de behoefte van de jongeren van deze tijd.
Onvoorstelbaar hoe belangrijk het is dat de jeugd die allemaal in eigen beheer doet.
Zonder dat er oudere zijn die het van bovenaf regelen
Ook het bestuur bestaat uit mensen van tussen de 17 en 25 jaar.
Voor de jeugd en door de jeugd!!!
Jeugdvereniging de Barbiertjes is ook aan het onderzoeken om een kinderafdeling op te gaan zetten. Omdat ze merken dat er ook van kinderen onder de 10 veel behoefte is om op een traditionele wijze carnaval te vieren. Afgelopen jaar is daar voor het eerst een on-officiele start van gemaakt. En is er ook deelgenomen aan de kinderoptochten in Netersel en Bladel door kinderen vanaf 2 tot 10 jaar.
In de optocht van Bladel en Netersel deden dit jaar namens de barbiertjes maar liefst 6 start nummers mee.
1 x Individueel Kinderen
1 x Loopgroep kinderen
1 x individueel volwassenen
1 x Loopgroep volwassenen
2 x Wagen volwassenen (waarvan 1 van oud-leden) ouder als 25 jaar
Het promoten van Carnaval en in het bijzonder de optocht voor elke leeftijd en elke categorie zien de Barbiertjes als een belangrijk doel voor de komende jaren.
Een finaciele bijdrage zal gebruikt worden om te zorgen dat er over meerdere jaren nog steeds deelnemers zijn voor de optochten in de dorpen Bladel en Netersel.
Website: www.barbiertjes.nl

 

Aanmelder:       Marja van der Poort
Organisatie:      Marie van Steensel (Project Mirosa)
Project:              NLS Nieuw Leiderschap
Marie van Steensel heeft vanuit haar persoonlijke overtuiging project NLS opgestart. Ze wil in het kader van goed burgerschap jonge mensen ervan bewust maken dat ongeacht je afkomst, je religie of je opleiding je op kunt staan als nieuwe leider om de wereld een stukje mooier te maken. Zij leren hierbij op eigen level verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen.
Ze doet dit in projectvorm rondom verschillende sociaal-maatschappelijke thema’s zoals bijv. armoede, en eenzaamheid. Samen met de jongeren maakt Marie het verschil voor mensen in de Kempen die dit nodig hebben. Afgelopen jaar heeft Marie bijv. projecten samen met jongeren voor de Voedselbank uitgevoerd en heeft ze in het kader van duurzaamheid en armoedebestrijding een Ruil- en Ontmoetingskast geplaatst in het Praktijkhuis in Bladel.
Ik zou Marie graag voordragen voor de Zilveren Rank. Mensen als Marie maken ons bewust van maatschappelijke problemen en dagen ons uit om er iets aan te doen, hoe klein of eenvoudig dit ook mag zijn. Het mooie van haar manier van werken vind ik dat ze deze projecten op haar beurt ook vaak weer uitvoert met kwetsbare jongeren uit bijv. de doelgroep praktijkonderwijs. Op deze manier toont ze op meerdere fronten haar maatschappelijke betrokkenheid.
Met dit geldbedrag zou Marie weer een aantal nieuwe groepen kunnen starten om in het kader van goed burgerschap jonge mensen enthousiast te maken om de wereld nog weer een stukje mooier te maken.
Het mes snijdt hier aan twee kanten: jongeren worden gestimuleerd om zich actief in te zetten voor een ander. Zij leren hier enorm van. Anderzijds komt het project mensen uit een kwetsbare positie ten goede. Op deze manier ontstaat er een sneeuwbal effect in de omgeving, waar veel mensen in verschillende rollen bij betrokken zijn (uitvoerders, ontvangers, maar ook sponsoren en betrokken instanties).
Website: www.praktijkmirosa.nl

 

Aanmelder:      Bert van de Sanden
Organisatie:     St. Jorisgilde Bergeijk
Project:            Wij doen de kinderen van groep 7 en 8 van de lagere scholen van Groot Bergeijk vertrouwd maken met het eeuwenoude cultuur omtrent het gildewezen. Wij proberen de kinderen het besef bij te brengen dat hiervoor leden nodig zijn om het gildewezen uit te dragen en in stand te houden.
Dit doen wij door diverse activiteiten op te zetten voor de jeugd.
Deze activiteiten worden dan op een woensdagmorgen met veel plezier door de kinderen uitgevoerd; dit alles om de kinderen te laten proeven wat het gilde zoal doet.
De gildeactiviteiten die de kinderen kunnen doen zijn:trommen; schildjes graveren die zij dan mee mogen nemen naar huis; met de laser schieten op een kip welke gemaakt is van hout en geschilderd is; schieten met de luchtdrukbuks en uitleg over het gilde in al zijn verleden en de toekomst.
De motivatie is om de kinderen bewust te maken dat deze cultuur voort moet blijven gaan dit is al een heel oude cultuur en het zou jammer zijn als dit verloren gaat. Wij bestaan meer als 550 jaar.
We blijven de moed er in houden en we blijven de zaak promoten.

 

Aanmelder:        Niek Lenssen
Organisatie:      Dynamo Jeugdwerk
Project:             Bende van Riethoven
Bende van Riethoven is een collectief wat bestaat uit twaalf jeugdige en volwassenen uit Riethoven. Deze groep mensen is samen gekomen om een positieven stimulans te zijn in de vrijetijdsbesteding van de Riethovense jeugd, dit met de ambitie om leuke, spectaculaire en bijzondere activiteiten en evenementen te organiseren.
Op 15 maart heeft de Bende van Riethoven haar eerste evenement georganiseerd genaamd ‘Creepy Mission’. De Creepy Mission was een evenement waarbij een spooktocht en een puzzel tocht werden samengekoppeld. Er namen 127 deelnemers van jong (10) tot oud (50+) deel aan de 4,5 kilometer angstaanjagende tocht. Over de route waren verschillende griezelige acts verspreid die verzorgd werden door bijna 50 vrijwilligers waarvan het merendeel jeugdigen tot 19 jaar. Ook voor het verenigingsleven en het bedrijfsleven was oog. Zo werden de flyers gesponsord en waren en belangrijke taken weggelegd voor de techniek- en toneelclub van Riethoven.
Hiermee is de Bende van Riethoven middels het evenement een verbindende factor tussen het verenigingsleven, gemeenschapshuis de Rietstek en de lokale jeugd en gemeenschap.
Het eerste moment van samenkomen dateert van eind oktober 2018. De insteek was een activiteiten aanbod ontwikkelen voor de jeugd samen met de jeugd. De reden voor dit initiatief was de constatering dat zowel jeugd als volwassenen vinden dat er te weinig beleving is voor jeugd in de vrije tijd. Door het organiseren van de ‘Creepy Mission’ heeft de Bende van Riethoven met succes haar eerste evenement weten te organiseren.
Doordat het eerste evenement zo’n succes was werd al snel besloten dat de Bende van Riethoven zich vaker wil inzetten voor activiteiten voor jeugd in de vrije tijd.
Doordat het initiatief zo’n geslaagd succes was is gebleken dat de Bende van Riethoven goed weet hoe zij de lokale gemeenschap kunnen enthousiasmeren en motiveren voor zulk soort evenementen. Hiermee zijn zij een positieve stimulans in de leefbaarheid van hun eigen dorp.
De Bende van Riethoven bestaat uit de volgende personen; Rens Rieswijk, Janiek Smits, Roy van den Putte, Sander Kruizinga, Job Kennis, Ralf de Wit, Birgit van den Putte, Erik Willems, Karin Veron, Monique van den Broek, Ank Verhoeven en wordt ondersteund door jeugdcoach Niek Lenssen.
Wanneer de Bende van Riethoven mocht winnen dat wordt dit bedrag natuurlijk ingezet om wederom zo goed mogelijk aan haar doelstelling te voldoen. Dit is het organiseren van spectaculaire activiteiten en evenementen in Riethoven.
Het volgende evenement wat gepland staat is een real life lasergame event in gemeenschapshuis De Rietstek. Dit evenement gaat plaats vinden in het najaar van 2019 en hiervoor moet er van alles uit de kast getrokken gaan worden om het evenement te laten slagen. Vanzelfsprekend zullen hiervoor ook kosten voor gemaakt worden. Door dit geldbedrag verdwijnen financiële twijfels en afhankelijkheden en kan de Bende zich zo optimaal mogelijk voorbereiden op dit grootste evenement voor jong en oud!

 

Aanmelder:      Marja Dings
Organisatie:     BCBH Badminton Club Bladel-Hoogeloon
Project :           Wij zijn badmintonvereniging BCBH (badminton Club Bladel Hoogeloon) en hebben ongeveer 45 jeugdleden. Hiervan zijn er een aantal met autisme en ADHD, deze groep valt bij een vereniging die in teamverband spelen vaak buiten de boot. Daarom kiezen ze vaak voor een sport die ze alleen of met tweeën kunnen beoefenen. Deze groep kinderen groeit bij onze vereniging ieder jaar.
Hiervoor is extra begeleiding nodig, Onze vrijwilligers besteden hier al veel extra tijd aan en kunnen dit niet meer aan, we hebben al extra trainers maar dit is nog niet voldoende. Deze extra trainers brengen kosten met zich mee . Daarnaast zouden we onze vrijwilligers via de badmintonbond cursussen kunnen laten volgen: bijv. coachen en trainen van jongeren met autisme, coachen sociaal gedrag of trainen en coachen van pubers. Zodat we er in de toekomst beter mee om kunnen gaan.
Met de Zilveren Rank zouden wij er in ieder geval voor kunnen zorgen dat we deze kinderen de extra begeleiding kunnen blijven bieden in de toekomst.
We zouden jullie uit willen nodigen om eens op onze website (www. bcbh.nl )te kijken.
Website: www.bcbh.nl

 

Aanmelder:       Mirjam Peeters
Organisatie       Get Praut
Project:            Get Praut is een maatwerk IT-leer/werkomgeving voor jongeren 18+ met autisme, dagbesteding. Zij maken websites, beheren social media en maken promotiemateriaal voor echte klanten. Zij kunnen bij Get Praut alles leren op de computer van Word en Exel, website bouwen, logo’s maken met Adobe programma’s in eigen tempo.
Jongeren met autisme kunnen moeilijk aan de slag bij werkgevers. Bij Get Praut bestaat ook jobcaoching. Via snuffelstages kunnen ook deze jongeren kennis maken met het bedrijfsleven en misschien doorstromen naar een reguliere baan.
De IT sector heeft voortdurend te maken met vernieuwingen, zou heel fijn zijn als zij bij Get Praut ook mee kunnen met vernieuwingen, bijv. nieuwe programma’s op computer en aanschaf van nieuw materiaal.!!
Website: www.getpraut.nl