Aanmeldingen 2019

Onderstaand vindt u de aanmeldingen voor de Zilveren Rank 2019.
De periode van aanmelden voor de Zilveren Rank 2020 loopt tot 1 juli 2020, zie hiervoor het aanmeldformulier.

Aanmelder:       Danny Ruissenaars
Organisatie:      Jeugdvakantiewerk Eersel
Project:             40 jarige bestaan
Elke jaar verzorgd Jeugdvakantiewerk Eersel een leuke en actieve week voor alle basisschoolkinderen van Eersel en omstreken. Dit jaar bestaat Jeugdvakantiewerk Eersel 40 jaar en wil dit graag vieren met de kinderen. Van origine is Jeugdvakantiewerk Eersel opgericht om gezinnen met kinderen die niet veel te besteden hebben toch een week “vakantie” aan te bieden. Het doel van de week is om zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen met zo min mogelijk geld. Zo blijven de kosten van de week voor ieder gezin betaalbaar.
Website:  www.jvweersel.nl

 

Aanmelder:        Jan Verzijlenberg
Organisatie:       Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen
Project:              Vanaf 1 januari 2018 werkt de Stichting Leergeld voor Veldhoven en de Kempen samen, als onafhankelijke organisatie, met de ISD voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel en De Mierden. Wij ondersteunen jongeren tot 18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen in natura om met hun leeftijdgenoten uit gezinnen die het kunnen betalen ook deel te nemen aan sport en spel maar ook culturele evenementen om tot ontwikkeling te komen van hun talenten.
Leergeld komt namelijk altijd zelf bij het gezin kijken op welke manier zij het beste kan helpen. Hierdoor is voor een gezin de drempel om hulp te vragen veel lager dan wanneer men met alle documentatie naar de gemeente moet. Daarbij is de insteek van Leergeld altijd positief, wij kijken hoe wij kunnen helpen, binnen door ons opgestelde kaders, en zijn niet op zoek naar de reden om de aanvraag af te wijzen.
De verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid van de gemeenten blijft nadrukkelijk bij de wethouders en de betreffende gemeenten liggen. Daarom spreken wij nadrukkelijk van een samenwerking waarbij Leergeld is gevraagd om een helpende rol te vervullen in het uitvoeren van een gedeelte van dat armoedebeleid.
De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat het leren op school en het leren via deelnemen aan sociale activiteiten – goed besteed – geld kost; anderzijds omdat de samenleving duur leergeld zal moeten betalen voor kinderen die ten gevolge van armoede aan de zijlijn zijn blijven staan.
Dat betekent dat kosten voor de school, of voor buitenschoolse activiteiten, zoals het lidmaatschap van een club, of kosten voor gebruik van een computer, door de stichting kunnen worden betaald. De stichting helpt kinderen/gezinnen nooit met contant geld. De kosten, of een gedeelte daarvan) betaalt de stichting rechtstreeks aan een school, een club of aan een leverancier. Dat gebeurt pas als alle andere hulp potjes/regelingen zijn uitgeput. Pas dan kan Leergeld helpen, dus is Leergeld wel het laatste vangnet.
De stichting onderhoudt contacten met scholen, clubs en andere instellingen zoals gemeenten.
Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties kan Leergeld ook helpen.
Ook voor cultuur ontvangen we aanvragen. En dan denken we aan muziekles of balletles. Maar ook aan creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen en pottenbakken. Scouting hoort daar ook bij.
Vergoedingen kunnen dus variëren van een fiets of computer tot sport- cultuurkosten en schoolkosten.
Het motto van Leergeld is dat alle kinderen mee kunnen doen, ook de minder validen die dit jaar onze speciale aandacht krijgen. De aanvragen blijven binnenkomen in een stijgende tendens om hulp voor uiteenlopende zaken die de jeugd nodig heeft. Wij kunnen het bedoelde bedrag goed gebruiken om weer meer kinderen te ondersteunen. Geen enkele vrijwilliger binnen onze organisatie ontvangt een vergoeding voor de gewerkte uren dus het bedrag genoemd komt volledig ten goede aan de kinderen en niet aan de ouders/verzorgers.
Website: www.leergeldveldhovendekempen.nl

 

Aanmelder:        Joop Hendrickx
Organisatie:       Stichting Passionele Projecten de Kempen
Project:              Stg. Passionele Projecten de Kempen en Het Kempisch Kamerkoor voeren jaarlijks de Johannes Passion van J.S. Bach uit in de kerk van Eersel. Om jongeren hierbij te betrekken maken leerlingen van het Pius X-College in Bladel en het Rythovius College in Eersel kunstwerken met als thema Passie. Deze kunstwerken worden in de weken voorafgaande aan Pasen tentoongesteld in de kerk. Ook krijgen de leerlingen van 5 VWO van beide scholen lessen over het passieverhaal en bezoeken ze het concert.
Voor de leerlingen van de basisscholen (groepen 4 tm 8) wordt een verkorte vorm van de Johannes Passion uitgevoerd, met koor, orkest, solisten, dansers en een verteller.
Er worden door een docent Levensbeschouwing enkele lessen gegeven over het lijdensverhaal en een muziekdocent vertelt iets over de Johannes Passion van Bach.
Dit heeft inmiddels plaatsgevonden in Eersel, Bergeijk en Veldhoven. Dit jaar betreft het de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Bladel. In een voorstelling van een klein uurtje wordt het lijdensverhaal van Christus verteld en bezongen.
Afgelopen jaren hebben zo meer dan duizend basisschool kinderen deze uitvoering bijgewoond waarbij ze een uur lang met een open mond hebben gekeken en geluisterd. Een unieke ervaring.
Aan het einde van deze uitvoering geeft de verteller aan alle leerlingen een zaadje (kiem), als symbool voor de boodschap uit het werk: “zorg ervoor dat je het goede voorbeeld geeft (zoals Jezus dat voor ons gedaan heeft) en laat uit die kiem een grote boom groeien.”
De Stichting Passionele Projecten de Kempen vindt het haar taak om naast het uitvoeren van klassieke muziek ook jongeren hierbij te betrekken en ze op die manier kennis te laten maken met zowel het lijdensverhaal van Christus als ook met klassieke muziek. We doen hiermee aan cultuuroverdracht, zowel op religieus als op muzikaal gebied.
Voor de leerlingen zijn dit unieke ervaringen.
We blijven zoeken naar mogelijkheden om jongeren (zowel van basisscholen als voortgezet onderwijs) kennis te laten maken met cultuur en in het bijzonder met vormen van muziek (op dit moment een ondergeschoven kindje in het onderwijs).
Het zit in de planning om in de toekomst naast de klassieke Messiah van Händel ook The Young Messiah (dit is een bewerking door Tom Parker) uit te voeren met jongeren. Parker heeft er min of meer een pop-versie van gemaakt die veel jongeren gemakkelijker aanspreekt.
We hopen hiermee hun belangstelling voor deze vorm van muziek te kunnen aanwakkeren.
Website: www.johannespassionbach.nl

 

Aanmelder:         Ed Buylinckx
Organisatie:       Toneelvereniging Pardoes Netersel
Project:              Toneelvereniging Pardoes is een van de vele verenigingen die het dorpje Netersel rijk is. Enkele leden van Pardoes geven sinds 2 jaar gratis theaterlessen aan kinderen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. De theaterlessen eindigen we altijd met een minivoorstelling van 20 minuten om zo de kunsten te laten zien aan de ouders en andere belangstellende. Aan de theaterlessen nemen zo`n 10 a 15 kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar deel per jaar. Deze theaterlessen worden vrijwillig en zonder eigen bijdrage van de deelnemers gegeven.
Leden van toneelvereniging Pardoes verzorgen sinds 2012 de regie van de musical van groep 7/8 van basisschool Lambertus in Netersel. Vanuit de theaterlessen en de regie van de musical merken we dat er steeds nieuwe aanwas komt vanuit de jeugd voor onze toneelvereniging.
Vanaf 2016 spelen er minimaal 5 leden tussen de 13 en 25 mee in het toneelstuk, variërend van familietoneel tot klucht.
Vanaf januari 2019 zijn we gestart met het repeteren met een 7-tal jongeren tussen 13 en 18 jaar. Het stuk wordt door een van de jongeren leden zelf geschreven. Dit stuk gaan we spelen op het theaterfestival Kunsteluck. Dat is een initiatief van 6 toneelverenigingen/gezelschappen in de Kempen.
De leden van toneelvereniging Pardoes zijn echte cultuurambassadeurs voor de Kempen. Ze spelen met veel energie en passie eigen stukken voor en door jongeren. Onze toneelvereniging heeft als doelstelling om kinderen en jongeren zichzelf te laten ontplooien. We vinden het belangrijk om door middel van theater de kinderen en jongeren zich meer zelf verzekerd te laten voelen en zichzelf te ontplooien als persoon. We zouden graag onze jeugdleden blijven betrekken bij onze vereniging, maar ook zeer zeker andere kinderen en jongeren in het dorp laten genieten van de magie die theater met zich meebrengt.
Het geldbedrag wat bij de zilveren rank hoort kunnen we gebruiken om nieuwe projecten aan te boren binnen de vereniging waarbij de theaterontwikkeling van de jeugd voorop staat. Zo kunnen we een investering doen in de toekomst van het voortbestaan van onze toneelvereniging in ons kleine mooie dorpje Netersel.
We gaan het geldbedrag gebruiken om te investeren in de professionalisering van onze toneelvereniging. Denk hierbij inhuren van professionals voor het aanbieden van diensten en/of workshops op verschillende vlakken. Regie, film, decor, toneelspel.
Website: www.pardoesnetersel.nl

 

Aanmelder:        Fiona Creemers
Organisatie:       Sanne Gooskens-Cox
Project:              Op 26 januari 2018 heeft de zus van Sanne, na een uitzichtloze strijd gekozen om zelf uit het leven te stappen. Het verdriet en pijn heeft ze proberen om te zetten in creativiteit. Ze is de gebeurtenis gaan omzetten in de vorm van een kleurrijk prentenboek. Een prentenboek waarmee ze, aan haar dochtertje Evi, later kan uitleggen wat er is gebeurd en wat voor liefdevol en kleurrijk persoon haar tante was.
Ze hoopt met het uitbrengen van haar boekje, ook andere kinderen te kunnen helpen tijdens hun verwerkingsproces.
Een stralend hartje – Een praktische steun voor kinderen bij het verwerkingsproces van zelfdoding
Rouwverwerking en specifiek het verwerkingsproces van zelfdoding is een zeer precair onderwerp. Dit boekje draagt op een zeer laagdrempelige en bijna speelse manier bij om het bespreekbaar te maken. Hoe moeilijk ook. Het initiatief is ontstaan vanuit een persoonlijke behoefte maar Sanne heeft ervoor gekozen om het te delen. Zeer waardevol.
Mijn motivatie voor voordracht is om dit initiatief te waarderen en de aandacht te geven dit het mogelijk op zichzelf moeilijk krijgt. Dit zou Stichting Kiemkracht wel mede mogelijk kunnen maken.
Het geldbedrag zou ten goede kunnen komen aan bijvoorbeeld een project op scholen over rouwverwerking waar het boekje van Sanne onderdeel van uitmaakt. Dit is slechts een suggestie mijner zijde.
Website: https://stralendhartje.auteursblog.nl

 

Aanmelder:      Martijn van den Broek
Organisatie:     Jeugdverenigng de Barbiertjes
Project:            opzetten van een speciale kinderafdeling voor kinderen onder de 10 jaar
Jeugdvereniging de Barbiertjes bestaat al 23 jaar. En is al 23 jaar ontzettend actief in Netersel en Bladel
Op dit moment hebben ze ongeveer 75 leden tussen de 10 en 25 jaar die elk jaar een carnavalswagen bouwen en mee doen aan alle optochten in de gemeente, en die allerlei activiteiten organiseren voor de jeugd.
Er is een speciale jeugd afdeling van 10 tot en met 16 jaar. Waar het hele jaar door activiteiten voor georganiseerd worden.
Daarnaast zijn ze ontzettend verbonden met zowel de Bladelse als de Neterselse gemeenschap doordat de leden uit beide dorpen komen en daar ook activiteiten doen.
Een bloeiende vereniging voor jongeren door jongeren.!!!
De Barbiertjes ontwikkelen zich door en blijven zich aanpassen aan de behoefte van de jongeren van deze tijd.
Onvoorstelbaar hoe belangrijk het is dat de jeugd die allemaal in eigen beheer doet.
Zonder dat er oudere zijn die het van bovenaf regelen
Ook het bestuur bestaat uit mensen van tussen de 17 en 25 jaar.
Voor de jeugd en door de jeugd!!!
Jeugdvereniging de Barbiertjes is ook aan het onderzoeken om een kinderafdeling op te gaan zetten. Omdat ze merken dat er ook van kinderen onder de 10 veel behoefte is om op een traditionele wijze carnaval te vieren. Afgelopen jaar is daar voor het eerst een on-officiele start van gemaakt. En is er ook deelgenomen aan de kinderoptochten in Netersel en Bladel door kinderen vanaf 2 tot 10 jaar.
In de optocht van Bladel en Netersel deden dit jaar namens de barbiertjes maar liefst 6 start nummers mee.
1 x Individueel Kinderen
1 x Loopgroep kinderen
1 x individueel volwassenen
1 x Loopgroep volwassenen
2 x Wagen volwassenen (waarvan 1 van oud-leden) ouder als 25 jaar
Het promoten van Carnaval en in het bijzonder de optocht voor elke leeftijd en elke categorie zien de Barbiertjes als een belangrijk doel voor de komende jaren.
Een finaciele bijdrage zal gebruikt worden om te zorgen dat er over meerdere jaren nog steeds deelnemers zijn voor de optochten in de dorpen Bladel en Netersel.
Website: www.barbiertjes.nl

 

Aanmelder:       Marja van der Poort
Organisatie:      Marie van Steensel (Project Mirosa)
Project:              NLS Nieuw Leiderschap
Marie van Steensel heeft vanuit haar persoonlijke overtuiging project NLS opgestart. Ze wil in het kader van goed burgerschap jonge mensen ervan bewust maken dat ongeacht je afkomst, je religie of je opleiding je op kunt staan als nieuwe leider om de wereld een stukje mooier te maken. Zij leren hierbij op eigen level verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen.
Ze doet dit in projectvorm rondom verschillende sociaal-maatschappelijke thema’s zoals bijv. armoede, en eenzaamheid. Samen met de jongeren maakt Marie het verschil voor mensen in de Kempen die dit nodig hebben. Afgelopen jaar heeft Marie bijv. projecten samen met jongeren voor de Voedselbank uitgevoerd en heeft ze in het kader van duurzaamheid en armoedebestrijding een Ruil- en Ontmoetingskast geplaatst in het Praktijkhuis in Bladel.
Ik zou Marie graag voordragen voor de Zilveren Rank. Mensen als Marie maken ons bewust van maatschappelijke problemen en dagen ons uit om er iets aan te doen, hoe klein of eenvoudig dit ook mag zijn. Het mooie van haar manier van werken vind ik dat ze deze projecten op haar beurt ook vaak weer uitvoert met kwetsbare jongeren uit bijv. de doelgroep praktijkonderwijs. Op deze manier toont ze op meerdere fronten haar maatschappelijke betrokkenheid.
Met dit geldbedrag zou Marie weer een aantal nieuwe groepen kunnen starten om in het kader van goed burgerschap jonge mensen enthousiast te maken om de wereld nog weer een stukje mooier te maken.
Het mes snijdt hier aan twee kanten: jongeren worden gestimuleerd om zich actief in te zetten voor een ander. Zij leren hier enorm van. Anderzijds komt het project mensen uit een kwetsbare positie ten goede. Op deze manier ontstaat er een sneeuwbal effect in de omgeving, waar veel mensen in verschillende rollen bij betrokken zijn (uitvoerders, ontvangers, maar ook sponsoren en betrokken instanties).
Website: www.praktijkmirosa.nl

 

Aanmelder:      Bert van de Sanden
Organisatie:     St. Jorisgilde Bergeijk
Project:            Wij doen de kinderen van groep 7 en 8 van de lagere scholen van Groot Bergeijk vertrouwd maken met het eeuwenoude cultuur omtrent het gildewezen. Wij proberen de kinderen het besef bij te brengen dat hiervoor leden nodig zijn om het gildewezen uit te dragen en in stand te houden.
Dit doen wij door diverse activiteiten op te zetten voor de jeugd.
Deze activiteiten worden dan op een woensdagmorgen met veel plezier door de kinderen uitgevoerd; dit alles om de kinderen te laten proeven wat het gilde zoal doet.
De gildeactiviteiten die de kinderen kunnen doen zijn:trommen; schildjes graveren die zij dan mee mogen nemen naar huis; met de laser schieten op een kip welke gemaakt is van hout en geschilderd is; schieten met de luchtdrukbuks en uitleg over het gilde in al zijn verleden en de toekomst.
De motivatie is om de kinderen bewust te maken dat deze cultuur voort moet blijven gaan dit is al een heel oude cultuur en het zou jammer zijn als dit verloren gaat. Wij bestaan meer als 550 jaar.
We blijven de moed er in houden en we blijven de zaak promoten.

 

Aanmelder:        Niek Lenssen
Organisatie:      Dynamo Jeugdwerk
Project:             Bende van Riethoven
Bende van Riethoven is een collectief wat bestaat uit twaalf jeugdige en volwassenen uit Riethoven. Deze groep mensen is samen gekomen om een positieven stimulans te zijn in de vrijetijdsbesteding van de Riethovense jeugd, dit met de ambitie om leuke, spectaculaire en bijzondere activiteiten en evenementen te organiseren.
Op 15 maart heeft de Bende van Riethoven haar eerste evenement georganiseerd genaamd ‘Creepy Mission’. De Creepy Mission was een evenement waarbij een spooktocht en een puzzel tocht werden samengekoppeld. Er namen 127 deelnemers van jong (10) tot oud (50+) deel aan de 4,5 kilometer angstaanjagende tocht. Over de route waren verschillende griezelige acts verspreid die verzorgd werden door bijna 50 vrijwilligers waarvan het merendeel jeugdigen tot 19 jaar. Ook voor het verenigingsleven en het bedrijfsleven was oog. Zo werden de flyers gesponsord en waren en belangrijke taken weggelegd voor de techniek- en toneelclub van Riethoven.
Hiermee is de Bende van Riethoven middels het evenement een verbindende factor tussen het verenigingsleven, gemeenschapshuis de Rietstek en de lokale jeugd en gemeenschap.
Het eerste moment van samenkomen dateert van eind oktober 2018. De insteek was een activiteiten aanbod ontwikkelen voor de jeugd samen met de jeugd. De reden voor dit initiatief was de constatering dat zowel jeugd als volwassenen vinden dat er te weinig beleving is voor jeugd in de vrije tijd. Door het organiseren van de ‘Creepy Mission’ heeft de Bende van Riethoven met succes haar eerste evenement weten te organiseren.
Doordat het eerste evenement zo’n succes was werd al snel besloten dat de Bende van Riethoven zich vaker wil inzetten voor activiteiten voor jeugd in de vrije tijd.
Doordat het initiatief zo’n geslaagd succes was is gebleken dat de Bende van Riethoven goed weet hoe zij de lokale gemeenschap kunnen enthousiasmeren en motiveren voor zulk soort evenementen. Hiermee zijn zij een positieve stimulans in de leefbaarheid van hun eigen dorp.
De Bende van Riethoven bestaat uit de volgende personen; Rens Rieswijk, Janiek Smits, Roy van den Putte, Sander Kruizinga, Job Kennis, Ralf de Wit, Birgit van den Putte, Erik Willems, Karin Veron, Monique van den Broek, Ank Verhoeven en wordt ondersteund door jeugdcoach Niek Lenssen.
Wanneer de Bende van Riethoven mocht winnen dat wordt dit bedrag natuurlijk ingezet om wederom zo goed mogelijk aan haar doelstelling te voldoen. Dit is het organiseren van spectaculaire activiteiten en evenementen in Riethoven.
Het volgende evenement wat gepland staat is een real life lasergame event in gemeenschapshuis De Rietstek. Dit evenement gaat plaats vinden in het najaar van 2019 en hiervoor moet er van alles uit de kast getrokken gaan worden om het evenement te laten slagen. Vanzelfsprekend zullen hiervoor ook kosten voor gemaakt worden. Door dit geldbedrag verdwijnen financiële twijfels en afhankelijkheden en kan de Bende zich zo optimaal mogelijk voorbereiden op dit grootste evenement voor jong en oud!

 

Aanmelder:      Marja Dings
Organisatie:     BCBH Badminton Club Bladel-Hoogeloon
Project :           Wij zijn badmintonvereniging BCBH (badminton Club Bladel Hoogeloon) en hebben ongeveer 45 jeugdleden. Hiervan zijn er een aantal met autisme en ADHD, deze groep valt bij een vereniging die in teamverband spelen vaak buiten de boot. Daarom kiezen ze vaak voor een sport die ze alleen of met tweeën kunnen beoefenen. Deze groep kinderen groeit bij onze vereniging ieder jaar.
Hiervoor is extra begeleiding nodig, Onze vrijwilligers besteden hier al veel extra tijd aan en kunnen dit niet meer aan, we hebben al extra trainers maar dit is nog niet voldoende. Deze extra trainers brengen kosten met zich mee . Daarnaast zouden we onze vrijwilligers via de badmintonbond cursussen kunnen laten volgen: bijv. coachen en trainen van jongeren met autisme, coachen sociaal gedrag of trainen en coachen van pubers. Zodat we er in de toekomst beter mee om kunnen gaan.
Met de Zilveren Rank zouden wij er in ieder geval voor kunnen zorgen dat we deze kinderen de extra begeleiding kunnen blijven bieden in de toekomst.
We zouden jullie uit willen nodigen om eens op onze website (www. bcbh.nl )te kijken.
Website: www.bcbh.nl

 

Aanmelder:       Mirjam Peeters
Organisatie       Get Praut
Project:            Get Praut is een maatwerk IT-leer/werkomgeving voor jongeren 18+ met autisme, dagbesteding. Zij maken websites, beheren social media en maken promotiemateriaal voor echte klanten. Zij kunnen bij Get Praut alles leren op de computer van Word en Exel, website bouwen, logo’s maken met Adobe programma’s in eigen tempo.
Jongeren met autisme kunnen moeilijk aan de slag bij werkgevers. Bij Get Praut bestaat ook jobcaoching. Via snuffelstages kunnen ook deze jongeren kennis maken met het bedrijfsleven en misschien doorstromen naar een reguliere baan.
De IT sector heeft voortdurend te maken met vernieuwingen, zou heel fijn zijn als zij bij Get Praut ook mee kunnen met vernieuwingen, bijv. nieuwe programma’s op computer en aanschaf van nieuw materiaal.!!
Website: www.getpraut.nl

 

Aanmelder:      Kees Beljaars
Organisatie:     Educatie groep van Natuurtuin ’t Loo
Project:            het gaat erg slecht met onze natuur , wie de jeugd heeft , heeft de toekomst !
De werkgroep Educatie wil kinderen kennis laten maken met alles wat leeft in de natuur, met name in onze natuurtuin.
In onze natuurtuin is van alles om te ontdekken :
grote bijenhal van de imkers – insectenhotels – nestkastenpaneel – lange insectenmuur – vijver – moestuin – fruitbomen – kruidentuin – wilde plantentuin – zonnewijzer – knupperbrug – zwaluwtil enz.
om zoveel mogelijk kinderen naar de natuurtuin te lokken moeten we voor kinderen interessant genoeg blijven :
– behoefte aan moderne themaboekjes waarmee kinderen in groepjes zelfstandig rondlopen

– kabouterpad : behoefte aan meer houten kabouters
– tuingereedschap voor kinderen : harkjes , schopjes , kruiwagentjes
– loepjes, insectenpotjes, aquarium – verrekijker – schepnetjes
– indianentent voor de kleintjes
– voor binnen : kindertablet , dvd’s , natuurboekjes – kleurhoek
Met dit geldbedrag is het mogelijk om voor de kinderen leukere opdrachten te bedenken.
Hoe meer kinderen we naar buiten kunnen krijgen hoe beter .
De basisscholen maken gebruik van de themawandelingen uit de boekjes en het kabouterpad.
De werkgroep Educatie begeleid de kinderen daarbij.
Kinderen enthousiast , vrijwilligers van de werkgroep ook blij met aangepast materiaal
Website: www.natuurtuin.org

 

Aanmelder:      Angelique Bel-van Gorp
Organisatie:    DSV Dazzling
Project:          DSV Dazzling is in 2018 gestart met een dansgroep speciaal voor kinderen met special needs tussen de 6 en 16 jaar. De naam van deze dansgroep is No Limits en op dit moment bestaan zij uit 6 leuke meiden. De groep staat onder leiding van 3 gemotiveerde trainsters die ervaring hebben met het werken met jongeren met een beperking.
Dit is een mooi initiatief om kinderen die in een normale sportvereniging niet mee kunnen doen, wel de kans te bieden om te bewegen. Onder de begeleiding van ervaren trainsters, kunnen zij zich middels het dansen verder ontplooien. Een aantal keer per jaar treden zij ook op zoals bijv. met carnaval en het eigen danstoernooi van Dazzling. Zo kunnen ze laten zien wat ze kunnen en geeft dit een boost aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Het geld zou besteed kunnen worden aan de werving van nieuwe leden dmv flyeren en adverteren. Daarnaast kan er van het bedrag mooie pakken gemaakt worden voor deze groep en goede degelijke dansschoenen gekocht worden. Zo kunnen ze tijdens de optredens helemaal ‘shinen’!
Website: www.dsvdazzling.nl

 

Aanmelder:      Lisette Hendrikx
Organisatie:    VC de Kneu
Project:            Köningsdag in Reusel
Een evenement in een tent met muziek in het centrum van Reusel. Voor en door Reusel, georganiseerd voor jong en oud. Dit omdat er in De Kempen nooit iets was te doen met Koningsdag en iedereen in een overvolle bus richting een overbevolkt Eindhoven moest.
Deze vriendengroep van 13 mannen zegt al jaren dat er iets georganiseerd moet worden met Koningsdag. Nu hebben zij het initiatief genomen en de stoute schoenen aangetrokken om dit evenement op de kaart te zetten. Met inbreng van eigen geld. Uiteindelijk was het een grandioos succes met heel veel goede recensies van iedereen.
Hiermee kunnen ze evt. wat uitbreiden of wat aanpassingen doen bij de volgende editie Köningsdag.

 

Aanmelder:     Marie-Jose Jansen
Organisatie:   Stichting Loek@you
Project:           Loek@Summer en Loek@Winter
De vakantieprogramma’s zijn er voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar, met een (redelijk) normale en hoge begaafdheid. De kinderen en jongeren die deelnemen kunnen moeilijker mee doen aan de reguliere vakantieprogramma’s uit de regio. Dit lukt niet in verband met de vele prikkels en drukte die hiermee gepaard gaan. Te denken valt aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hechtingsproblematiek, MCDD, TOS, een hoge prikkelgevoeligheid of kinderen die extra aandacht behoeven omdat het even niet goed gaat.
Tijdens de vakantieprogramma’s worden prikkelarme activiteiten georganiseerd. De activiteiten hebben een maximale duur van 3 tot 4 uur. Centraal in deze activiteiten staan natuur, rust, creativiteit, ontdekken en ontmoeten.
De activiteiten vinden plaats in groepjes van 3 tot 6 kinderen. Per dagdeel zijn er maximaal 12 kinderen of jongeren aanwezig. Er zijn steeds 8 vrijwilligers van Stichting LOEK@YOU aanwezig voor de begeleiding van de kinderen. Ook zijn er altijd twee professionals van Loek@you aanwezig.
Loek@you is een stichting die jongeren begeleid die thuis zitten van school, vastgelopen zijn. Daarnaast worden er verschillende vrijwilligersprojecten georganiseerd waarbij we afhankelijk zijn van gulle giften van sponsoren. Ook bij Loek@Summer en Loek@Winter worden er activiteiten gesponsord. Maar er zijn ook verschillende activiteiten die betaald moeten worden uit ons beperkte budget. Omdat wij deze kinderen toch een leuke vakantieweek willen bieden is een geldbedrag altijd welkom.
Omdat wij deze activiteiten ieder jaar aan willen bieden (loek@summer vindt nu voor de derde keer plaats) zouden wij met een bedrag van 5000 euro een paar jaar vooruit kunnen. Dan zouden we met de kinderen ook een activiteit kunnen plannen die nu buiten ons budget valt. Denk aan karten of waterskiën. Veel activiteiten kunnen met behulp van vele vrijwilligers toch wel plaatsvinden maar de kers op de taart zou door dit bedrag mogelijk worden gemaakt.
Website: https://lerenopeigenkracht.nl

 

Aanmelder:    Beau Sengers
Organisatie:   Jongeren Activiteiten Vereniging Luyksgestel
Project:          Onze vereniging is een snelgroeiende vereniging voor jongeren door jongeren. Opgericht in 2005 en gestart met twintig leden, inmiddels uitgegroeid tot een club met 54 leden.
De oorsprong van onze vereniging ligt bij het bouwen van een carnavalswagen, waar we nog steeds als één van de vele activiteiten met veel plezier aan deelnemen. Wij zijn dan ook trots, dat we op dit moment kunnen zeggen, dat we zijn uit gegroeid tot een professionele georganiseerde Jongeren Activiteiten Vereniging, waar sociaal, creativiteit, organisatie en samenwerken de basis vormen.
Waar staan we voor?
Wij zijn actief in het organiseren en deelnemen van activiteiten voor jongeren vanaf 15 jaar zoals zeskamp, Carnaval, festivals en diverse sportevenementen. Daarnaast is onze structurele bezigheid, “creatief bezig zijn met techniek en organisatie”
Het doel van onze vereniging is het sociaal bezig zijn met elkaar, met als kerntaak de leefbaarheid in het dorp te vergroten, en jongeren leren om te gaan met techniek en organisatie. Dit alles in thema’s die aansluiten in het maatschappelijk aspect waar ons dorp en omliggende dorpen geïnteresseerd in zijn, zodat leefbaarheid voor de inwoners van alle leeftijden gewaarborgd wordt. Hierdoor bieden wij de jeugd een goede basis op sociaal en creatief gebied. Tegelijkertijd zorgen wij voor sociale controle van de jeugd in Luyksgestel. Voorbeelden van activiteiten
Koningsdag als organisatie, Moederdagontbijt organisatie + uitvoering, zomer Carnaval, techniek, Carnavalswagen techniek en organisatie, Sinterklaasoptocht uitvoering, Zeepsop voetbalorganisatie en uitvoering, weekend organisatie en uitvoering, Kroontje Zoeken organisatie en nog andere diverse evenementen waar we onze handen laten wapperen.
Binnen onze gemeenschap is steeds meer behoeften aan activiteiten voor de jeugd, hierdoor is onze vereniging steeds populairder geworden, en hunkert de jeugd naar een structurele oplossing. Daarom zijn we eind 2016 begonnen met een ware transformatie van de vereniging:
Van “carnavals wagenbouwers vereniging De Prutsers” naar “Jongeren Activiteiten Vereniging Luyksgestel”.
Zodat we de jeugd meer kunnen gaan bieden, door het gehele jaar heen.
Zoals het organiseren van maandelijkse creatieve/technische activiteiten, het leren omgaan met technieken en organiseren van activiteiten tot evenementen.
Om deze transitie vorm te kunnen doormaken is een locatie met aangepaste accommodatie van essentieel belang. Hier kunnen we de jeugd een veilig onderkomen geven om al deze werkzaamheden uit te werken en uit te voeren. Echter is het financieel voor ons als vereniging niet haalbaar om alle kosten te kunnen dekken. Daarom willen we op verschillende manieren aan de slag om het project “bouwen van een accommodatie” te realiseren. Een manier zou de Zilveren Rank kunnen zijn. De Zilveren Rank zou ons zeker kunnen helpen bij het realiseren van een deel van een veilig onderkomen.
Website:   www.javluykgestel.nl

 

Aanmelder:      Ellen Borrenbergs
Organisatie:     KPJ Bergeijk
Project:           Wij zijn een jongeren vereniging die voor en door jongeren draaiende wordt gehouden. Wij organiseren iedere maand activiteiten voor de leden van 12 t/m 16 jaar en van 16 jaar en ouder. De activiteiten bestaan onder anderen uit karten, dagje pretpark, carnavalswagen bouwen en natuurlijk de zeskamp. Hiermee proberen we te bereiken dat jeugd het leuk vind om dingen te gaan doen/ondernemen. Ook is de verleiding hierdoor natuurlijk minder groot dat ze op straat rond gaan hangen dus minder hangjeugd op straat.
De activiteiten worden ieder jaar duurder en doordat we toch graag gave activiteiten willen organiseren waardoor dat het voor de jeugd nog leuk blijft dat ze mee willen blijven gaan, is een extra bonus altijd fijn!
Hierdoor zouden we de jeugd een paar keer een gratis activiteit aan kunnen bieden waardoor het misschien interessanter is om mee te gaan met activiteiten. En we kunnen daardoor iets duurdere activiteiten gaan doen.
Website: www.kpjbergeijk.nl

 

Aanmelder:    Henriette Kuijken
Organisatie:   Get Praut
Project:           Dagbesteding voor jongeren, ongeveer 18+ met autisme op het gebied van IT
Afgelopen jaar hebben wij met Get Praut meegedaan met de deelname bij de Zilveren Rank.
We zijn heel trots dat we de aanmoedigingsprijs hebben mogen ontvangen.
Daarmee hebben we zoals we ook zullen vertellen een gedeelte van de verhuizing kunnen realiseren, we zaten antikraak in de Bieb in Bergeijk en moesten daaruit.
We hebben nu een mooie nieuwe start mogen maken in Westerhoven naast de Buitengaander.
Ook is er een mooi filmpje gemaakt over Get Praut om te laten zien wat we zoal doen!
We zijn nog steeds erg trots op wat we doen, zoals vorige keer aangegeven doen we het met ons hart en zijn we gestart met de dagbesteding IT omdat er zoiets nog niet in de Kempen zit en omdat onze zoon zonder dagbesteding kwam te zitten omdat er veelal zorgboerderijen zitten in de omgeving die uiteraard ook heel goed werk verrichten en zich inzetten voor deze doelgroep maar waar onze zoon en meerdere jongen niet hun passie in kwijt kunnen.
Vandaag de dagbesteding IT.
Inmiddels blijven we hard aan de weg timmeren en hebben we enkele jongvolwassenen bij met autisme, die graag bij ons ook willen leren en mooie website’s willen maken en allerlei andere dingen zoals flyers en het aanleren van programma’s.
Onze intentie is om klein te blijven zodat we iedereen de nodige aandacht kunnen geven die ze verdienen omdat het toch heel intensief is wat de jongeren willen leren en willen bereiken, het is ook niet iets wat iedereen kan.
Daarom heet het wel begeleiding groep maar kan de groep niet groot zijn omdat we anders onze intentie uit het oog verliezen, iets wat we zeker niet willen!
Inmiddels hebben we nieuwe begeleiders aangetrokken om het mee te kunnen realiseren, begeleiders met ook hun hart op de goede plek en die er zin in hebben om met dezelfde motivatie aan de slag te gaan als ons! Leren en tegelijkertijd ook sociaal groeien mogelijk maken, gezelligheid in een veilige omgeving, ieder met eigen kwaliteiten.
Enkele jongeren erbij betekent ook het aanschaffen van de nodige materialen en willen ze kunnen blijven leren hebben we ook de nodige tools nodig om mee up tot date te blijven, dat alles kost enorm veel geld iets wat we met deze setting niet zo snel kunnen realiseren.
Het zou ook ons enorm helpen als we de Zilveren Rank winnen met het bijbehorend bedrag, maar ook zeker de erkenning van de Zilveren Rank wat toch ook iets heel speciaals is.
Vorig jaar (en nog) waren we ook heel dankbaar voor de aanmoedigingsprijs. We zijn daar erg trots op omdat het gewoon ook een stukje bevestiging is van dat we goed bezig zijn, je voelt dat zelf ook maar door een mooie prijs en mooie woorden geeft dat even een extra dimensie.
De toen aanwezige jongeren waren ook erg trots op deze prijs! En uiteraard de ouders en begeleiders ook. En uiteraard wij als oprichters ook!
Graag willen we nog een keer meedoen om op ons mooie project de aandacht te vestigen.
Een stukje boven al beschreven, Get Praut is aan het groeien en dat is redelijk snel gegaan, momenteel zitten we zo goed als aan de maximale deelname omdat we ook kleinschalig willen blijven zodat we er ook echt voor de jongeren kunnen zijn en ze de tijd en aandacht kunnen geven die ze verdienen en wat bij dit soort werk ook echt nodig is.
Met het geld zouden we nog enkele laptops bij kunnen kopen en schermen zodat ze allemaal goed hun werk kunnen uitvoeren met de juiste apparatuur en programma’s.
Website:    www.getpraut.nl

 

Aanmelder:     Dianne van de Zande
Organisatie:    St. Joris showband/Baseband
Project:            Iedere eerste maandag van de maand organiseert St. Joris Showband uit Hoogeloon de ‘Baseband’. De Baseband is een (jeugd)band met slagwerk, koperblazers, gitaristen, keyboard en zang. Eigenlijk is iedere vorm van muzikaliteit van harte welkom. Kinderen van groep 3 tot en met 8 uit de hele Kempen kunnen hier (voor een kleine vergoeding van €3 per keer) vrijblijvend aan mee doen. Het gemiddelde aantal deelnemers per keer zijn 20 kinderen verdeeld over 2 groepen.
De Baseband is een initiatief van St. Joris Showband, maar deelnemers hoeven niet officieel lid te zijn/worden van de vereniging. Het is mogelijk om slechts eenmaal aan te sluiten, maar de meeste kinderen blijven gezellig terugkomen.
Bij de Baseband draait het allemaal om gezellig samen muziek maken. Kinderen met veel ervaring of kinderen die nog nooit een instrument hebben gezien, mogen allemaal aansluiten. Het doel is om op een fijne en ontspannen manier samen muziek te maken. Twee keer per jaar geeft de Baseband een voorstelling om te laten zien wat ze geleerd hebben. De muziekstijl is modern en eigentijds, zoals pop en top 40muziek.
Verder organiseren we in mei/juni een muziekproject. Hier maken kinderen van groep 3 t/m 8 kennis met verschillende instrumenten en maken ze samen muziek van deze tijd. In een aantal workshops op school gaan de kinderen zelf actief met instrumenten aan de slag. Daarna is er een mogelijkheid om 4 repetities te volgen, in de stijl van de Baseband. Als afsluiting geven ze een miniconcert.
Kinderen moeten erg veel. Denk maar aan het neerzetten van goede school/leer- en sportprestaties. Het mooie aan samen muziek maken is, is dat het geen competitie is. Kinderen werken samen om er een geheel van te maken. Het is prachtig om te zien dat de deelnemers van de Baseband na één uur echt samen een band vormen en een nummer neer kunnen zetten. Het enthousiasme spat er bij de kinderen echt vanaf. Naast het ontwikkelen van de muzikaliteit en het leuke en gezellige aspect, is het maken van muziek dus ook goed voor de sociale ontwikkeling van het kind, alsmede voor de motoriek, creativiteit, concentratie en het gehoor/luisteren.
De Baseband biedt kinderen de laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met muziek, maar we merken dat er ook nieuwe vriendschappen gemaakt worden buiten het eigen dorp om.
In een tijd waar veel kinderen zich al vastzetten bij veel verenigingen en sportclubs is dit (ook voor ouders) een hele fijne manier om ervaring op te doen in het maken van muziek. Ze gaan geen commitment aan met de vereniging maar kunnen zo wel hun talenten en passie ontdekken, die ze op een andere manier misschien nooit zouden ontdekken. De drempel om meteen lid te worden van een vereniging is groot. Ook financieel. Vooral in de tijd waarin er zoveel keuzemogelijkheden zijn.
Op dit moment wordt er voor de Baseband gebruik gemaakt van het instrumentarium van het hoofd-korps. Dit zijn erg dure, maar vooral ook zware en grote instrumenten. Niet passend bij de leeftijd van de kinderen. Het aanschaffen (en onderhouden) van speciale instrumenten voor de Baseband is een flink kostenplaatje. Het zou geweldig zijn om hier een financiële ondersteuning bij te krijgen.
Verder geven twee professionele instructeurs deze lessen. Zij moeten natuurlijk ook betaald worden.
Website:  http://www.stjoris.com/over-sint-joris/de-baseband

 

Aanmelder:      Pieter van Veldhoven
Organisatie:     Accordeonvereniging ‘de Lustige Klanken’
Project:            JAM project accordeonvereniging de Lustige Klanken. De Jonge Accordeon Muziekanten (JAM) is een project waarbij kinderen kennis kunnen maken met muziek en specifiek met het accordeon. Dit project wordt drie keer per jaar uitgevoerd en duurt 6 weken per project.
Het JAM project is in eerste instantie bedacht om leden te werven voor de vereniging. Maar toch is er in de loop der jaren wat veranderd binnen het project. Want van het leden werven, is het JAM project nu omgetoverd tot een manier om jeugd te laten zien dat het accordeon helemaal geen ‘suf’ instrument is. En het mooie van dit verhaal is: het lukt gewoon! Het JAM project bestaat nu bijna 8 jaar en daarmee hebben we tientallen jeugdleden per jaar weten te enthousiasmeren voor het accordeon.
Maar dat kan natuurlijk niet zonder onze vrijwilligers. Want dit project kost erg veel tijd. Voorafgaand aan de 6 gratis lessen, worden per sessie verschillende scholen bezocht. Bij deze scholen worden de jongens en meisjes enthousiast gemaakt voor dit project. Waarna de 6 gratis lessen én het verstrekken van het gratis leen accordeon wordt geregeld door de vrijwilligers. Om deze vrijwilligers te bedanken én hun waardering te laten zien, zou het enorm leuk zijn om deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Uiteraard door de twee kartrekkers van het JAM project: Dorien van den Broek en Carla Theuws.
Het Jam project is een succes. Door de jaren heen hebben we vele jongeren aan het accordeon en de vereniging weten te binden. Toch is het lastig wanneer de jongeren wat ouder worden. Op dat moment wordt de gratis leen accordeon te klein en wordt er verwacht dat de leden zelf een ander groter accordeon aanschaffen. Dit blijkt toch een drempel te zijn voor veel leden/ouders. ‘Hoe lang wordt er nog gespeeld door mijn zoon/dochter? Wat gebeurd er met het accordeon als er niet meer gespeeld wordt? De accordeons zijn wel erg duur.’ Dit zijn allemaal vragen waarmee een drempel wordt opgeworpen en uiteindelijk leden stoppen met muziekmaken…. erg jammer.
Wanneer wij in aanmerking komen voor de Zilveren Rank, willen wij een aantal tussen-maatjes accordeons aanschaffen (80 bassers). Deze zijn uitermate geschikt voor de opgroeiende jeugd en daarmee kan iedereen muziek blijven maken. Deze willen we dan, net als de kleine accordeon, in bruikleen geven aan de jeugd, zodat de drempel wordt weggenomen en iedereen lekker muziek kan blijven maken.
Ik hoop u enthousiast te hebben kunnen maken voor onze vereniging/JAM project en nodig u dan ook graag uit om een keer mee te komen kijken bij een JAM sessie of bij een repetitie van ons jeugd orkest.
Website: www.delustigeklanken.nl

 

Aanmelder:       Marieke Willems
Organisatie:      Riethovens Harmonie Corps mede namens Stichting Adriaan
Project:           de Adriaan is in het leven geroepen door het Riethovens Harmonie Corps (RHC) met als doel, het bevorderen van muziekbeoefening door amateurs en het verstevigen van de onderlinge banden tussen muziekverenigingen in onze regio, e.e.a. in de eerste plaats ter stimulering van jong muzikaal talent. Om geen financiële risico’s te lopen heeft het RHC jaren geleden e.e.a. in een stichting ondergebracht die dezelfde naam draagt als het evenement “de Adriaan” Echter de organisatie en het initiatief zijn nog steeds in handen van het RHC zelf. Het evenement en de stichting zijn vernoemd naar de heer Adriaan Sweegers uit Riethoven, die in januari 1990 is overleden en in wiens leven muziek een belangrijke plaats innam. Lange tijd is hij een enthousiast bestuurslid geweest van het RHC en trachtte hij jongeren te stimuleren en enthousiasmeren om muziek te maken.Om bovengenoemd doel te bereiken en eer te bewijzen aan wijlen de heer Sweegers, organiseert het RHC elke twee jaar muziekwedstrijd “de Adriaan” in Riethoven. Hieraan kunnen muziekverenigingen uit de regio deelnemen met een jonge muzikant(e) die als solist(e) zijn/haar kunnen kan tonen. Voor de beste muzikale prestatie wordt een onderscheiding toegekend aan die solist(e) in de vorm van een oorkonde en een bronzen beeldje, “de Adriaan”.
Het belang van muziek en muziekonderwijs en -beoefening voor de ontwikkeling van jongeren wordt al jaren onderschreven door vele experts. Dit wordt nog eens extra onder de aandacht gebracht door Koningin Maxima die zich sinds enige tijd ook inzet voor het bevorderen van muziekonderwijs voor, en muziekbeoefening door kinderen en jongeren. Muziekwedstrijd “de Adriaan”heeft een unieke formule die nergens te vinden is en geeft bij uitstek de kans aan jonge muzikanten met een leeftijd tot en met 23 jaar om als solist(e) op te treden. Een kans die aan jongeren van die leeftijd slechts zelden geboden wordt en die tegelijkertijd voor diezelfde jongeren een enorme motivatie vormt om zich verder te ontwikkelen in en middels de muziek.
Inmiddels wordt “de Adriaan door vele muziekverenigingen op dit vlak als een “standaard” gezien en zien jongeren de wedstrijd als dé kans om zich te profileren en hun beste muzikale kunnen te tonen.Tegelijkertijd werkt dit aanstekelijk voor vele andere jongeren in de omgeving, die daardoor extra motivatie vinden in het musiceren, wat niet alleen hun muzikale ontwikkeling ten goede komt, maar ook hun ontwikkeling in het algemeen.
Als RHC zien wij het dan ook als een belangrijke opdracht om niet alleen aan wens van wijlen heer Sweegers te kunnen voldoen, maar ook om deze muziekwedstrijd koste wat kost in leven te houden, juist ter bevordering van de (muzikale) ontwikkeling van jongeren
[1] Ondanks genereuze bijdragen van sponsoren en ondanks neveninkomsten die tijdens muziekwedstrijd “de Adriaan” gegenereerd worden middels verkoop van drank en versnaperingen, wordt het voor een kleine vereniging als de onze en in een klein dorp als Riethoven, financieel steeds moeilijker om een dergelijk evenement te organiseren en de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Daarnaast kunnen we tot op heden gebruik maken van een gratis faciliteit, een bedrijfshal van metaalbedrijf Kemi. Dit bedrijf legt tijdens het evenement gedurende bijna 3 dagen het productieproces stil en levert daarmee een stuk van haar inkomsten in. Het is bij lange na niet zeker dat deze faciliteit altijd beschikbaar blijft en er bestaat dan ook een serieuze kans dat we in de toekomst een zaal of vergelijkbaar moeten gaan huren. Dit zal de financiële balans zeer negatief beïnvloeden en daarom is elke financiële bijdrage ten behoeve van het voortbestaan van “de Adriaan van groot belang.
[2] Mede vanwege het succes van “de Adriaan” en het belang ervan voor muzikale ontwikkeling van jongeren in onze regio, hebben we dit jaar besloten om met dezelfde motivering als voor “de Adriaan”, eenzelfde wedstrijd te organiseren voor slagwerkorkesten of -groepen, die veelal bestaan uit jonge, soms heel jonge, enthousiaste leden. Op deze manier denken we ook jongeren te motiveren die niet meteen voor een blaasinstrument zullen kiezen, maar wél voor een percussie instrument. Dit jaar -in 2019- hebben we bij wijze van proef een “pilot” wedstrijd georganiseerd, gekoppeld aan “de Adriaan” en in hetzelfde weekend, gebruik makende van dezelfde faciliteiten. Het bleek weer een groot succes en we willen deze wedstrijd zeer graag een formeler en een terugkerend karakter geven. Hiervoor is vanzelfsprekend een financiële injectie nodig. En indien ons het geldbedrag van € 5000,– gegund zou worden, zou een groot deel hiervan zonder twijfel aan de organisatie van dit slagwerkfestival besteed worden.
[3] Tenslotte hebben wij o.a. vanwege financiële redenen ons opleidingsorkest op moeten heffen. Het betalen van een extra dirigent en het huren van een zaal voor de repetities voor een relatief klein orkest werden simpelweg te duur. We zijn nog steeds zoekende naar een passend alternatief om onze jonge leden van een fatsoenlijke opleiding te voorzien.De mogelijkheden zijn voorhanden, maar vaak niet goedkoop.
Een financiële bijdrage in welke vorm dan ook zal het vinden van een alternatief dat wij ons kunnen veroorloven enorm vergemakkelijken.
Website: www.riethovensharmoniecorps.nl

 

Aanmelder:      E. Heesterbeek
Organisatie:     Wel!zijn de Kempen
Project:            Jonge Mantelzorgers.
Wij zetten ons in voor jonge mantelzorgers in de Kempen. Jonge mantelzorgers zijn jongeren in de leeftijd tot 24 jaar die opgroeien met de zorg om een naaste. Zij bieden praktische en emotionele steun, maken zich vaak zorgen om de situatie en komen soms ook zelf zorg en aandacht te kort. Deze onzichtbare doelgroep wordt vaak vergeten. Er is veel aandacht voor degene in het gezin die zorg nodig heeft, waarbij de overige gezinsleden niet altijd gezien worden.
Wij vinden het belangrijk dat deze jongeren erkend en gezien worden. Dat er ook eens iemand aan hen vraagt “Hoe gaat het met jou?”
Iedere maand organiseren wij activiteiten voor de jonge mantelzorgers in de Kempen zodat zij even thuis de boel de boel kunnen laten. Het contact met lotgenoten is daarbij heel erg belangrijk. Zij wisselen ervaringen uit en horen van elkaar over de thuissituatie van een ander.
Door aandacht aan deze jongeren te geven, door ze echt te zien en er voor ze te zijn helpen wij deze jongeren zich te ontwikkelen.
Momenteel organiseren wij maandelijks 1 activiteit waar alle jonge mantelzorgers uit de Kempen die bij ons bekend zijn voor worden uitgenodigd. Dit zijn jongeren uit de gemeenten Waalre, Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden in een leeftijd van 6 tot ongeveer 20 jaar.
Zowel qua leeftijd als qua woonplaats zit hier een groot verschil tussen.
Graag willen wij meer activiteiten aanbieden die meer verspreid zijn over de regio en meer afgestemd zijn op een bepaalde leeftijd.
Website: www.welzijndekempen.nl